Наука и религия

В много страни не само в България, както всъщност и в развитите капиталистически страни, когато отглеждат деца, в повечето случаи техните родители им дават минималните познания за религията, въпреки че обикновено те все още кръщават децата в каква или християнска вяра. Тази картина се наблюдава от няколко поколения, така че самите родители не знаят за религията по същество не повече от това, което е написано на първите десет страници от детската Библия. Това минимално количество религиозно знание, естествено, поражда дълбоко неразбиране на това какво се опитва да предаде на хората, на какво се опитва да ги научи религията. Въпреки това повечето хора се смятат за достатъчно религиозно грамотни, за да направят много далечни заключения за религията. От друга страна, хората също не са добре запознати с науката и особено с нейната методология. Това е разбираемо, защото всеки човек е експерт в някаква област, а науката е огромна област и за да я разберете добре, трябва да й посветите цял живот. Освен това повечето хора не мислят често за някакви философски и мирогледни въпроси, а вместо това лесно приемат на вяра всякакви преобладаващи вярвания.

И се случи така, че едно от тези вярвания, основано на повърхностни заключения, на слабо разбиране на религията и науката, е, че науката е противоположна на религията. Този проблем възниква и защото много хора, мислейки, че се борят с религията, всъщност се борят с конкретни, но субективни и не най-правилните тълкувания на свещените текстове. От друга страна, някои религиозни хора, борещи се с науката, отново защитават само личните си, а не най-правилните тълкувания на свещените текстове. Това беше особено забележимо в зората на формирането на съвременната наука, когато църквата поддържаше доста консервативна позиция. В същото време такава борба е най-наситена с различни гръмки лозунги и взаимни обвинения и следователно е най-забележима за обществото. До известна степен спорът между такива хора е формирал преобладаващото мнение в обществото, че науката опровергава религията, тъй като успехите на науката са очевидни, а успехите на религията, поне у нас, са активно забравени през последния век.

2. История на връзката между наука и религия
2.1. Синкретичен етап

В древните цивилизации на предколумбова Америка, Египет, Индия, Китай и след това в елинистическия свят научните познания са били използвани главно за изграждането на религиозна архитектура, точното изчисляване на времевите цикли и извършването на ритуали над мъртвите . Научното познание е естествено вписано в традиционната култура. Развиват се предимно математиката, геометрията, астрономията, медицината. И така, математиката възниква като част от религията на питагорейския съюз. Тя имаше за цел да разбере Божественото чрез хармонията на числовите съотношения. Под знака на религиозността протича и раждането на физиката – висшият разум (Демиургът) се разбира чрез разбиране на наблюдаваната хармония на света. Източникът на тази хармония – рационалната причинно-следствена структура на Вселената – според Аристотел, е „първодвигателят“. През този период науката не влиза в конфликт с религията.
2.2. Конфронтационен етап

Разногласията между науката и религиите започват с формирането на класическия идеал за наука през втората половина на Средновековието и през Ренесанса. Този етап се характеризира с това, че европейските учени и мислители стигат до извода, че тъй като хората са създадени по образ и подобие на Бога, а Бог е Създателят на света, то и човек може да допринесе за света, т.е. може да го промени. Освен това учените са се научили да изграждат абстрактни модели за идеализирани естествени състояния (като вакуум) и с това са се появили различни експериментални методи, които моделират тези ограничени условия, благодарение на които тези теории са тествани. И така, има емпиричен характер (т.е. наблюдаем характер), има естественонаучни теории, които са преминали експериментална проверка. Тези теории описват абстрактна опростена природа, написана на езика на математиката, т.е. падане в празно пространство, несвиваема течност и др. В същото време много учени, които по-късно развиха науката, сякаш забравиха, че първоначално са изучавали само опростени и експериментално проверени природни явления, въпреки че природата далеч не се ограничава до такива явления.

Естествено, в този класически идеал за наука няма място за религия, тъй като нейните явления не подлежат на емпирична проверка. Естествената наука, която се развива активно по това време, отново поставя под съмнение истинността на религиозните догми, особено защото заключенията на науката често са пряко противоположни на конкретни, не съвсем правилни тълкувания на свещени текстове, а църковните лидери са твърде консервативни, и често вместо да се замислят по-дълбоко за значението на религията, в отговор директно противопоставяха своите възгледи на учените. В същото време такива съпоставянето се възприема като спор между наука и религия, а не като конфронтация между възгледите за света на индивидите. Освен това успехът на приложните науки накара хората да повярват, че силата на човешкия ум е неограничена и човечеството не трябва да вярва в нищо. Смяташе се, че с времето постиженията на науката ще обяснят всичко.

Освен това през този период в науката не са открити такива явления, които да не се поддават на строга причинно-следствена връзка, и тези причини трябваше да бъдат описани от науката. Освен това позволи на учените да повярват, че всичко в света от самото начало има своите чисто научно познати причини и връзки. По-късно обаче такива явления са открити в микрокосмоса. Оказа се, че в света на частиците, от който започва всичко, всички явления са от вероятностен характер, те могат или да се случат, или да не се случат. Това доведе до факта, че учените трябваше да изоставят принципа на универсалния естествен детерминизъм и да приемат факта, че развитието на Вселената се ръководи от волята на някакъв висш разум. От този момент започва следващият етап на отношенията между религията и науката.
2.3. Синергичен етап

И така, до края на 19 век се наблюдава разширяване на идеите за природата като идеализирана структура за човек, историческия процес, общество и икономика, но в началото на 20 век разбирането за автономия и многообразието от подходи към реалността стана по-силно. Няколко причини доведоха до това. Изострящите се екологични проблеми наложиха да се каже, че науката не се интересува от моралните проблеми. Ако животът е просто сложна комбинация от произволни химически реакции и няма върховно съзнание, Създател, върховен владетел, тогава какъв е смисълът да се следват морални ограничения. Въпреки това, огромното мнозинство от хората по един или друг начин следват моралните ограничения, които са им присъщи, дори в много малка степен, от раждането.

Друга критика се чу за казаното по-горе, хората сякаш си спомниха, че всички научни знания са знания за опростени модели, разбраха, че има явления, за които науката не може да каже абсолютно нищо. Те се замислиха и върху факта, че науката дава отговор само какви закономерности действат в природата, но не и на въпроса защо точно такива и как точно са се развили такива закономерности.

Наличието на парадокси, липсата на качествено нови идеи на съвременния етап във физиката означава, че идеите, които съществуваха в естествената наука, вече са изчерпани и естествената наука като цяло и физическата теория в частност са в дълбока криза. Фундаменталните изследвания станаха невъобразимо скъпи, а резултатите са все по-скромни и това е друг аспект на кризата в природните науки – икономическият. Но основният признак на кризата на естествената наука е, че теорията и методологията на съвременната фундаментална наука стават все по-малко способни да помогнат на човек при решаването на личните му проблеми. Ако по-рано се смяташе, че увеличаването на производителните сили при използването на силите на природата от човека ще помогне за увеличаване на потреблението на индивида и следователно за осигуряване на неговото щастие, тогава самоубийственият феномен на обществото на “ владение“ на Запада разсея тези илюзии и общото ниво на щастие не се повишава, въпреки всички технически нововъведения за дълго време.

Естественонаучният метод никога не е успял да познае феномена на живота. Можеше да е така, ако животът беше просто механизъм. След това, изучавайки тялото до последния детайл и по този начин разбирайки всички механични характеристики, човек би могъл да разбере живота, но тъй като животът е много повече от просто механизъм, този метод няма да постигне целта. Така учените трябва да признаят, че дори в наблюдаемата природа има нещо друго освен физически обясними явления. До същия извод водят и неуспешните опити да се създаде изкуствен интелект и да се обясни възникването на морала у хората.

В резултат на това на настоящия етап мнозинството от истински образовани хора признават, че има набор от въпроси, които не се вписват в научната картина на света, и следователно религията може да играе полезна роля при обяснението на тези проблеми. Може би тези хора не са станали вярващи или се опитват да намерят отговори на въпроси, които надхвърлят науката, не в областта на религията, а например във философията, но поне религията вече не се противопоставя на науката и знанието от тези области могат да се допълват една друга до пълна картина на Вселената.

Обобщавайки, трябва да се отбележи, че конфликтът между науката и религията се състои в превишаването на техните правомощия. Учените бяха осъдени от една невежа църква в астрономията и учените си позволиха да отрекат съществуването на Бог въз основа на неговото отсъствие във видимия свят. Теолози като Августин, който се противопоставяше на сферичността на земята, или Лутер, който оспорваше хелиоцентричната система, противопоставяше се на науката, вярваха, че защитават вярата в Библията, въпреки че вместо това защитаваха собствените си тълкувания на Библията. Самият свещен текст не решава естествено-научните въпроси, в нейната задача не е нито потвърждаването, нито опровергаването на теориите на естествените науки. Поставя въпроса за целесъобразността на всичко съществуващо, за висшите насоки на човешките житейски намерения. Въпреки това, в съвременния свят както учените, така и религиозните лидери достигат до по-добро разбиране на своята роля за човечеството. Сега те по-рядко нарушават границите на сферите на влияние на другия и дори се очертаха някои тенденции, въз основа на които религията и науката могат да се върнат към сътрудничество и да дадат на човечеството една наистина пълна картина на света.

3. Съотношение на научни и религиозни възгледи
3.1. Настоящо състояние на нещата

Гледайки малко напред и малко отклонявайки се от общата тема на тази глава, полезно е да направим няколко забележки. Първият от тях засяга самата възможност за конфронтация между религия и наука. Втората е теорията за произхода на религията. Факт е, че в тази работа науката се разбира главно като естествена наука, която уж опровергава някои свещени религиозни текстове. А останалата част от работата ще бъде посветена на доказването на липсата на такова опровержение. В този случай обаче заглавието на произведението не отразява съвсем правилно съдържанието му, то отразява донякъде опростен светски възглед за понятията „религия“ и „наука“. Факт е, че всъщност религията е мироглед, който по-специално дава отговори на въпросите: кои сме ние, откъде сме дошли, защо сме тук и какъв е смисълът на живота. Науката е променяща се система от натрупано доказано знание за наблюдавания свят. Не дава отговор на въпросите, на които би трябвало да отговаря някакъв стабилен мироглед. А науката наистина не е мироглед. Представите (знанията) на човек за явленията на този свят могат да бъдат научни или антинаучни, но не и неговият мироглед като такъв (религиозен, атеистичен и т.н.). Науката и мирогледът са две различни понятия, които не могат да бъдат сведени едно до друго и следователно не могат да се противопоставят. Така учеността на човека може само да го тласне към нерелигиозен мироглед.

Науката и религията са просто несравними, както не може да се сравнява масата на един обект с дължината на друг. Всеки от тях се занимава със своята страна на човешкия живот и света. Тези сфери могат да се докосват, пресичат, но не и да се опровергават. Така между религията и науката не може да има някаква стабилна връзка в смисъл на правотата на едното и грешността на другото. И ученият, и неграмотният човек може да бъде както религиозен, така и нерелигиозен. Религията не изисква спиране на научния прогрес, а науката не може и дори не се опитва да отговори на редица философски въпроси. Така че в бъдеще задачата на анализа в тази работа няма да бъде да търси някаква стабилна връзка между религията и науката, не да открие кой от тях е прав, а да докаже, че филистерската гледна точка, която казва, че науката опровергава религията, греши.
3.2. Произход на религията

Има много хора, които вярват, че религията е „опиумът за народа“, че е измислена от свещеници или свещеници, за да заблуди масите на хората, да ги държи в подчинение и да извлече лични облаги от това за свещениците каста или за управляващите класи като цяло. Историята обаче показва, че абсолютно всички народи на света, примитивни и груби, както и най-културните и цивилизовани, имат религиозни идеи и религиозна вяра, включително тези народи, които все още нямат разделение на класи или имоти. От историята също е известно, че е имало много народи, които изобщо не са имали каста от свещеници или свещеници, но в същото време са били дълбоко религиозни (например, поне народите от древния свят).

Нещо повече, много важен е самият факт, че всички народи, дори и най-примитивните, имат религии, въпреки факта, че няма други културно-исторически характеристики, общи за абсолютно всички народи. Този факт предполага, че на човека по силата на своята природа (духовна, а не физическа) е присъща религиозността. Освен това, за да могат определени класи религиозни фигури да започнат да използват религията за свои собствени цели, тези класи трябва първо да се формират, а те могат да се формират само с вече съществуваща религия.

Можете да си припомните и примера с християнството. Факт е, че дълго време, около първите четири века от съществуването на християнството, представителите на тази религия са били преследвани в една или друга степен, изповядвали са вярата си нелегално и са изпитвали големи ежедневни трудности във връзка с придържането си към християнството, което лесно биха могли да избегнат, като го изоставят. Много от тези ранни християни са дали живота си за своята вяра. Освен това сред тези хора, които се жертваха, най-често се срещаха религиозни лидери и проповедници. И така, очевидно е, че хората, които стоят в основата на християнството, не са извлекли никакви земни ползи от своето положение, не са поробвали никого и не са принадлежали към господстващите класи.

Още нещо, което трябва да се отбележи тук е, че на много места на планетата Земя много Хората все още са преследвани на религиозна основа. На тези места лидерите на тези преследвани деноминации са дори в по-голяма опасност от обикновените последователи и отново не извличат никаква земна полза от позицията си, въпреки това остават верни на своите убеждения. Ако тези хора се водеха само от меркантилни мотиви, тогава те щяха да се държат по съвсем различен начин.

По този начин минималните исторически (научни) знания показват, че религиозната вяра не е съзнателно измислена от никого лично. Вярата в свръхестественото е основно, изконно свойство на човешкия дух. Религиозността е присъща на човека по силата на неговата природа, т.е. Религията възниква там, където има човек. И никакви други теории за възникването на религията не могат да бъдат напълно верни, те могат само да посочат допълнителни причини за бързото развитие на религията (например страх от природните сили и т.н.).
3.3. Въпроси на Вселената

Филистерската гледна точка за връзката между религия и наука звучи приблизително така: „Религията и науката са два начина за обяснение на една и съща реалност, а именно: същността и произхода на света, живота, човека. Тези две обяснения се различават рязко едно от друго и следователно, докато се разпознава едното, е невъзможно да се разпознае другото. Например религиозната концепция за Вселената гласи: Земята е в центъра, горе, на небето, Бог живее и там е раят или „небесното царство“, а някъде долу, под земята, има ад. Подобна идея обаче е напълно несравнима с научната идея за безкрайността на Вселената, въртенето на земята около слънцето и т.н. Религиозната доктрина за създаването на човека от Бога е несравнима с изводите на еволюционния учение за генетичното сходство на целия органичен свят и постепенното възникване на човека от по-низши организми. Или казано най-общо: религията постоянно допуска чудеса, т.е. нарушение на законите на природата, твърдо установени от науката. Въз основа на такива разсъждения човек несъмнено стига до извода, че има конфронтация между религията и науката. Такъв начин на разсъждение произтича от общата неграмотност на хората, главно по религиозни въпроси, но също и по въпроси на науката и особено по нейния предмет. Освен това, ако човек наистина е слабо религиозно образован, тогава подобни разсъждения му се струват абсолютно неопровержими. Въпреки това, при по-задълбочен анализ на проблема се оказва възможно напълно да се опровергаят тези „несъответствия“ в онези отговори на въпросите на Вселената, които религията и науката дават.

Факт е, че религията и науката не си противоречат и не могат да си противоречат поради това, че говорят за напълно различни неща, но противоречие е възможно само когато две противоположни твърдения са изразени като отговор на един и същ въпрос. Описвайки накратко предметните области, в които работят религията и науката, можем да кажем: науката изучава света, религията познава Бога. Тези предметни области очевидно нямат много общо. Тази теза обаче все още трябва да бъде доказана, тъй като на пръв поглед изглежда, че познаването на Бога в съответствие с религиозната традиция променя и представите на човека за света, т.е. нарушава границите на своята предметна област и попада в областта, където науката трябва да дава отговори на въпросите.

Всъщност трябва да се изясни, че науката изучава наблюдавания свят и случващите се в него явления, без да ги свързва с нещо друго; религията, познавайки Бога, същевременно познава света и живота в тяхното отношение към Бога. Следователно, въпреки че и религията, и науката засягат отчасти едно и също нещо – света и живота, те разглеждат тази обща тема в две различни отношения и следователно все още говорят не за едно и също нещо, а за напълно различни неща.

Има един много успешен и прост пример, който илюстрира как, сякаш се отнасят до един предмет, две области на знанието могат да изучават различни въпроси. Да вземем кола, която се движи и човек седи в нея неподвижно спрямо колата. Ако изучавате човек спрямо Земята, тогава той се движи. Ако го изучавате спрямо колата, тогава той е неподвижен. Ето пример за две противоположни твърдения, сякаш за една и съща тема (за движението в пространството или покоя на човек), които обаче ни най-малко не си противоречат. Защото те разглеждат разглежданото явление в две различни отношения, или по отношение на различни обекти, и следователно по същество говорят за различни неща.

Продължавайки тази аналогия, можем да кажем: науката изучава явленията, които се случват вътре в колата (нашия наблюдаем свят), в който всички се возим (живеем), оставяйки напълно настрана връзката на тази кола и нейните пътници с всичко, което я заобикаля; но религията ни учи точно в какво отношение сме ние, пътниците в този вагон, към тази по-широка сфера, която заобикаля този вагон и от която се обяснява неговото движение като цяло. И двата вида знания не си противоречат, а по-скоро се допълват и като цяло са еднакво необходими.

Връщайки се сега от примера към настоящата формулировка на основната теза, трябва да я допълним нишка: „Науката приема света като затворена в себе си система от наблюдаеми явления и изучава връзките между тези явления извън връзката на света като цяло с неговата най-висша основа, с неговата първопричина, с абсолютното начало, от което произлиза и на който се крепи. Религията пък познава именно отношението на света, а следователно и на човека, към този абсолютен фундаментален принцип на битието – към Бога, и от това знание черпи разбиране за общия смисъл на битието, който остава извън полезрението на науката. Нека сега се обърнем към конкретни примери.
3.3.1. Произходът на човека и сътворението на света

Нека сравним религиозната доктрина за произхода на човека и Вселената с научната доктрина. Науката говори за произхода на човека спрямо нашия свят, а еволюцията на Вселената спрямо определено начало, т.е. за определен сегмент от историята, който поне по някакъв начин може да бъде изследван в рамките на наблюдаваните явления. Тя също така говори за биологичната приемственост на човека от други, по-низши организми на по-ранни етапи от органичния живот. Религията е за абсолютния произход на човека и света, т.е. за техния произход от самия произход на битието и за отношението му към този произход – Бог. Религията твърди, че човекът е по-висше, специално същество, различно от целия животински свят, че той е създаден от Бога, като „образ и подобие Божие“, и останалият свят също е създаден от Бога. И същата религия в своята доктрина за грехопадението добавя, че човек по-късно (по една или друга причина) е „паднал“, т.е. загубил чистотата на божествения си образ и се смесил със света на низшата природа, му се подчинил. Говорейки популярно, можем да кажем, че религията ни разкрива една различна, по-ранна епоха от съществуването на човека и света, която предхожда цялата онази космическа и органична еволюция, която науката изучава. Религиозното учение говори като че ли за самото зараждане на света и описва мястото и значението на човека в общия план на съществуването на света в самото му начало.

За да разберем по-добре това, в литературата се намира още един пример: „Нека си представим един някога знатен благородник или още по-добре кралски син, престолонаследник, който в резултат на някаква катастрофа е паднал материално и морално, просейки или изкарвайки прехраната си с тежкия труд на наден работник. Дали сегашното му окаяно състояние, износената му рокля, тежката му работа, покварата му като деградирал човек, дългата история на скитанията и приключенията му в търсене на по-добро социално положение и може би болезнено дългите опити да се измъкне от просене в „хората“, противоречат на неговия кралски произход, раждането му в дворец, факта, че във вените му все още тече кралска кръв и че той все още таи, може би неосъществима, а може би осъществима, надежда един ден да наследи царството на баща си ? Може да вярвате или да не вярвате на човек, който в такова ниско състояние гордо твърди, че е син на крал, но не можете да отхвърлите твърденията му, като кажете, че те „противоречат“ на автентично известните настоящи условия на живота му.“

И така, религията твърди, че всеки от сега живеещите безпомощни хора, чиито предци са се смесили с животинския свят и (според учението на Дарвин) са се оказали роднини на маймуните, е по първоначалния си произход и достойнство Божиите деца, обитатели на небесното царство. Всеки може да вярва или да не вярва в това, но никой няма логични основания да отхвърли това, като се позовава на научно установената съдба на човека и света като част от космическата и органична еволюция на света.
3.3.2. Устройството на света

Когато религията говори например за „земния“ и „небесния“ свят, това означава нещо съвсем различно от астрономическото учение за положението на Земята във Вселената. Защото „небето“ на религията не е астрономическото небе, което можем да видим, а някакъв по-висш, друг свят, чувствено недостъпен за нас изобщо, но разкриващ се само в специално, специфично религиозно преживяване. Всеки има право да не вярва в съществуването на този друг „небесен“ свят, но никой няма право да твърди, че астрономията е доказала, че „небесният“ свят не съществува. Първо, защото науката може да докаже само наличието, но не и липсата, по въпроси от този вид, и второ, защото предметната област на астрономията изобщо не включва въпроса за наличието или отсъствието на „небесен“ свят . Да се ​​твърди липсата на „небесен“ свят въз основа на науката е също толкова абсурдно, колкото да се твърди, че доктрината за безкрайността на Вселената противоречи на затвореността на „видимия“ от нас хоризонт. В същото време трябва да се подчертае, че съвременната религия няма нищо против съвременната представа за структурата на Вселената, тоест както науката не противоречи на религията, така и религията не противоречи на науката.
3.3.3. Непорочно зачатие

Нека разгледаме и най-парадоксалното, „противоречащо” не само на науката, но и на „здравия разум” учение на християнската вяра за непорочното зачатие и раждането на Исус Христос от Дева Мария. Както във всички въпроси, свързани с религията, всеки човек има право да не вярва, че така е заченат и Исус Христос се ражда. Но в същото време хората нямат причина да твърдят, че това учение противоречи на научните данни на биологията. Факт е, че ако християнското учение твърди, че Мария само с помощта на женски функции и органи на тялото си без участието на съпруга си е родила дете, тогава това би било наистина абсурдно и наистина би противоречало на елементарните заключения или наблюдения. на биологията. Но в края на краищата това учение твърди нещо съвсем различно: то твърди, че Светият Дух е слязъл върху Мария, че самата Божественост е създала човешко тяло в нейната утроба. Това изглежда невероятно, но религията не казва, че този факт е нещо обикновено и естествено; напротив, тя твърди, че това се е случило само веднъж, че това събитие е нечувано и чудно, излизащо от реда на всички естествени, обикновени и постоянни явления на човешкия живот.

Биологията, от своя страна, учи за раждането на организмите в реда на постоянни, естествени условия; но биологията не казва нищо за това какво се случва, когато самото Божество се намеси, когато Светият Дух слезе върху тялото на избраната от него Свята жена. То не потвърждава, но не може да отрече нито самата възможност за такава намеса от страна на Божественото, нито каквито и да е последствия от нея. Биологията третира този въпрос по този начин, защото тя е наука за реалния свят и наблюдаваните явления, природните организми и естествените условия на техния живот, а не теологията, не доктрината за Божеството, стоящо над природата, неговите сили и възможности.
3.4. Вярата на великите учени

Един от факторите, доказващи последователността на науката и религията е, че много от най-големите учени са били вярващи, а понякога дори дълбоко религиозни хора. Очевидно са разбрали казаното по-горе. Нека се позоваваме на няколко най-известни примера (чийто брой лесно може да бъде допълнен с много други). Нютон, който откри законите на движение на небесните тела, сякаш разкрива най-голямата тайна на Вселената, беше вярващ и се занимаваше с теология. Великият Паскал, геният на математиката, един от създателите на новата физика, е не просто вярващ, но и християнски светец (макар и неканонизиран) и един от най-големите религиозни мислители в Европа. Създателят на цялата съвременна бактериология, мислителят, който проникна по-дълбоко от другите в тайната на органичния живот – Пастьор, беше дълбоко религиозна природа. Дори Дарвин, чието учение по-късно беше използвано от полуучени, за да опровергае религията, не само никога не смяташе, че учението му за произхода на животинските видове и човека противоречи на религията, но, напротив, остана искрено вярващ през целия си живот.

Други учени, като Айнщайн, въпреки че не са били много религиозни, но с оглед на научната си грамотност, са виждали колко сложен е светът, колко безкрайно красив е той, колко много невероятни събития са довели до появата на човека и също са виждали, че че светът е познаваем, т.е. в него има дълбока логика от самото начало. В същото време тези учени (има много от тях) не можеха да си представят, че такава сложна и в същото време хармонична система ще бъде създадена без участието на висш разум. Те вярваха в Неговото присъствие, във факта, че светът е създаден според Неговия най-велик план. Всъщност те вярваха в Бог и въпреки че може да не са вярвали във всички догми на църквата, въпреки това тяхната вяра доказва, че няма противоречие между научните идеи и религията.

Освен това може да се каже за невярващите учени, че не са вярвали в Бог по някаква своя причина. Но в същото време те не разчитаха на науката в своето неверие. Фактът, че учените от наистина висока класа винаги са разбирали, че науката не измества религията, се потвърждава от добре известен случай. Когато Наполеон I Бонапарт попита известния френски астроном, математик и физик Пиер Симон Лаплас защо името на Бог не се споменава в неговия Трактат за небесната механика, ученият имаше всички основания да отговори: „Не ми трябваше тази хипотеза.“

Думите на Лаплас изразяват истинското отношение на съвременната наука към религията: науката не опровергава религията и не може да го направи, но като обяснява явленията без позоваване на Бога, тя прави религията ненужна, излишна за познанието. И днес позоваването на Бог означава, от гледна точка на физиката, отхвърляне на науката и научния метод. Това обаче изобщо не означава, че науката прави религията ненужна за един учен и измества Бог от душата му, а просто означава, че този въпрос е извън обхвата на научната компетентност.
3.5. Чудо и наука

Въз основа на горните примери можем да преминем към разглеждане на общата формулировка на „противоречие“ между наука и религия, която казва, че религиозността по някакъв начин предполага възможността за чудеса, докато науката се опитва да докаже, че всички явления могат да бъдат описани математически и, следователно всички явления са предвидими и чудеса не се случват. Това обаче е невярно твърдение на „науката“, или по-скоро на хората, които се смятат за научно грамотни. Наистина, всъщност науката не опровергава и не може да опровергае възможността за чудеса.

Факт е, че едно чудо се разбира заедно движението на висши божествени сили в хода на явленията в нашия свят, докато науката изучава само природните сили, които действат навсякъде и винаги в нашия свят. Именно защото науката принципно не изучава действието на каквито и да било други сили освен природните, тя не може да каже нищо за тях, включително и да опровергае възможността за тяхното вмешателство. И, от друга страна, възможността за чудо изобщо не нарушава природните закони, установени от науката. Тъй като чудото изобщо не предполага промяна в действието на самите природни сили; в негово лице само се твърди, че е възможна намесата на нова и напълно чужда сила и че под действието на тази допълнителна сила общият резултат ще бъде различен, отколкото при действието само на природни сили. Науката познава природата като вид затворена система от сили и явления; но това изобщо не твърди, че природата наистина е абсолютно затворена система, че извън нея няма други сили, които биха могли да се намесят в нея; тя се ограничава само до познаването на вътрешните взаимоотношения в природата, тъй като само такова познание е нейният обект, и следователно не казва нищо за възможността или невъзможността за чудеса.

Разсъждението, описано по-горе, може лесно да се приложи например към ранния етап от развитието на науката. Например Нютон е знаел закона за всемирното притегляне, но не е знаел повдигащата сила на крилото. Следователно, ако му кажат, че огромен метален предмет може лесно да лети във въздуха и да не падне, той ще отговори, че това е невъзможно. И можем да добавим, че е невъзможно в рамките на действието на онези сили, за които той знае. В рамките на този модел, който описва само част от явленията в природата, трябва да попадне желязното тяло. Такъв е случаят и с чудото, ако сега учените казват, че чудото е невъзможно, то вероятно те просто все още не знаят или не вярват в присъствието на онези божествени сили, които могат да го направят възможно. Естествено, това е вярно само ако наистина говорим за божествено чудо, а не за човешко шарлатанство или недомислие. Следователно учените също трябва да бъдат разбрани, те наистина трябва да проверяват явленията за съответствие с научната реалност, така че да няма твърде много хора, които биха искали да направят кариера с въображаеми чудеса.

Така науката не „позволява“ намесата на божествени сили; тя просто не ги изучава и се разсейва от тях, сякаш ги игнорира. Науката се занимава с изучаването на връзката между явленията или силите на реалната природа. Затова е съвсем естествено науката, срещайки ново, неочаквано явление, преди всичко да се опита да намери отговор на въпроса: възможно ли е да е открито ново природно явление или нов резултат от действието на стар? И следователно той не вярва веднага в наличието на чудо и в този смисъл, в рамките на своята компетентност, той го „не допуска“. По този начин науката се опитва да разбере всички явления на света, но ако нещо е извън нейния контрол, тогава тя спокойно докладва за това и оставя обяснението на това явление на религията, правото (ако явлението е фалшифицирано) или други области на знания. Подобна проверка също е част от самата същност на науката, защото ако всеки феномен, който някой твърди, се приема като надеждно знание, тогава науката няма да има смисъл.

Така можем да заключим, че истинската наука винаги е свободна от претенции за всемогъщество, за своя неограничен суверенитет и следователно не съдържа отричане на възможността за действие на висши сили, които не са в нейната компетентност. Напротив, както вече видяхме, в лицето на своите най-големи представители, притежаващи религиозна вяра, тя действително признава тази възможност.

4. Връзка между натурализъм и религия
4.1. Натурализмът като мироглед, противоположен на религията

Всъщност, както беше казано, религията е мироглед. Затова може да му се противопостави само различен мироглед. Такъв мироглед най-общо е материализъм или натурализъм. В същото време някои хора смятат, че ако човек е учен, той трябва да бъде натуралист. Това е основната промяна в концепциите, която се крие в толкова разпространеното и с такава категоричност твърдение за противоречието между религията и науката. Въпреки че в действителност няма такава връзка, защото, първо, вече е доказано логично, че самата наука не отрича нищо от религията, и второ, бяха дадени примери за вярващи учени. Материализмът отрича съществуването на духовни принципи и сили като цяло; натурализмът твърди, че във всеки случай всички сили, които се появяват в света, действат като природни сили на природата и не допуска никакви божествени сили във видимата природа.

Така че има противоречие между натурализма (включително материализма) и религиозната вяра. И коренът на цялата грешка е, че науката се идентифицира от мнозина с натурализма. Много е лесно да се разбере как възниква такова недоразумение. Факт е, че фразата: „Не вярвам на твърденията на религията, защото те противоречат на истините на науката“, всъщност означава: „Не вярвам на твърденията на религията, защото тогава вярвам само в науката, т.е. Вярвам, че няма други истини освен научните истини, тъй като няма царство на съществуване извън реалността, която науката познава. Тази теза изразява именно факта, че произнасящият я е естественик. В същото време самата наука не отрича съществуването на други истини и сфери на битието, различни от научно познаваемите.
4.2. Критика на натурализма

Между другото, натурализмът или материализмът също е вяра, истинността на чиито възгледи не може да бъде научно доказана (което би било много желателно за представителите на този мироглед). Натуралистите вярват, че единствената реалност е хаосът на материята, че в света няма нищо друго освен безсмислен сблъсък на слепи частици материя, че човекът е не само напълно оставен на милостта на този безсмислен вихър, но и самият той е изцяло негов продукт и и че всичките му мечти, неговата жажда за щастие, неговата любов към доброто и отвращение към злото, неговото търсене на разум и истина са само жалки илюзии, измамни импулси на течението, според слепите закони на природата, възникващи и избледняващи в онези комплекси от атоми, които се наричат ​​„човешки мозък“. В същото време натуралистите също вярват, че отхвърляйки религията, с помощта на разумното научно познание и свободния си стремеж към съвършенство, човек ще установи всеобщо щастие на земята, разумен и справедлив ред и като цяло ще стане господар на собствения си живот. Но факт е, че ако изхождаме от материализма, тогава човек е просто куп атоми, образувани според законите на природата и действащи според тях. Как тогава, като цяло, един компонент на природата може да бъде противопоставен на друг, как е възможно една група атоми, действайки според законите на природата, изведнъж да поиска да преустрои останалата част от природата. И какво означава това най-общо за световната природа и нейната неразделна част от човека – „справедлив“ и „разумен“ ред. Природата, както и преди, ще продължи просто да съществува според собствените си закони, без изобщо да разчита на никакви концепции за справедливост, добро, зло и без да вижда никаква цел.

Освен това дали изобщо е присъщо на друга природна система освен на човека да мисли за съседната система или някое от животните се опитва справедливо да разпредели плячката. Не, в живата природа действа само закона на силата. И тогава изведнъж някаква част от природата, чиято дейност се определя от общи за всички закони, започна да говори за справедливост, равенство и т.н. Такава значителна разлика между човека и останалата част от природния свят в духовно, морално, етично и културно отношение, напротив, предполага, че в човека има и друг компонент, освен природните сили и материята. Такива въпроси вече предполагат, че натурализмът е донякъде логически затворена концепция за вселената.

Оказва се обаче възможно да се проследи истинското вътрешно противоречие, което е присъщо на натурализма и което обезсмисля неговото учение. Факт е, че натурализмът, като всяка обща доктрина или твърдение, твърди, че е верен, считайки себе си за теория, разумно обоснована, а всичко, което й противоречи, например религиозното съзнание, е заблуда. Следователно натурализмът вярва в абсолютното разграничение между истината и заблудата. Но как е възможно човек да определи къде е истината и къде е лъжата и как е възможно дори самото понятие за „истина“ и „разумност“, ако всичко в света, включително човешката мисъл, е само продукт на слепите сили на природата и няма по-високи стойности. В края на краищата, ако човешката мисъл е само електрически импулс, проблясващ в човешкия мозък въз основа на определени закони на природата, и човешката разлика между истина и грешка също е само естествено свойство или естествено възникваща мисъл в човешкото съзнание, тогава тя е не по-важна от разликата между „приятно“ и „неприятно“, „вкусно“ и „безвкусно“. Освен това дори практическият опит, който показва, че това, което е вярно, е това, което се оказва полезно, не доказва нищо. Защото винаги можем да изградим няколко съждения, които дават един и същ резултат, но очевидно не всички от тях са верни. Така природата и човекът просто съществуват според природните закони и природата и нейната съставна част, човекът, просто не трябва да имат мисъл за истина.

„Абсолютната истина“ предполага „абсолютен смисъл“; това е оценка на човешките мисли и твърдения от гледна точка на някакъв висш, вече не човешки, а именно самодостатъчен, абсолютен критерий. Но ако в битието няма нищо друго освен слепите сили на природата, тогава идеята за такъв критерий, за такава крайна оценка за човешките мисли е сама по себе си безсмислена и е само остатък от религиозна вяра, вяра в абсолютния смисъл и причина. Това означава, че когато натуралистите казват: „Аз потвърждавам, че в битието няма нищо друго освен слепите сили на природата и че самият аз принадлежа към тях“. Това, което те всъщност казват, е: „Потвърждавам, като разумна и доказана истина, че няма истина“. А това всъщност означава: „Потвърждавам, Не мога да кажа нищо разумно.“ Затова казват: „Науката е невъзможна“. Но науката е „опора“ на натурализма. Така натурализмът се лишава от всякакъв смисъл и основа.

По този начин е невъзможно, отричайки разума като абсолютен, върховен авторитет, да потвърдите разумността на науката и неразумността на религиозната вяра и да бъдете привърженик на натурализма или още повече на материализма като по-остра форма на натурализма. Така, макар и в реалния живот мирогледът, противоположен на религиозния, е натурализъм. Всъщност това се дължи на факта, че материалистите просто не осъзнават напълно своята позиция. И истинското противопоставяне на религията може да бъде само искрен скептицизъм.

5. Прилики между религия и наука
5.1. Вярата във висш разум

Религията и науката имат няколко свойства, които обединяват научното и религиозното съзнание и ги отделят заедно от неверието. Както беше показано в предишната глава, да се отрече обективното значение на разума и истината означава да се потвърди абсолютен скептицизъм, абсолютната безсмисленост на всички човешки твърдения. С други думи: да се отрече основната идея на религиозното съзнание, че емпиричното същество е подчинено на най-висшия, абсолютен принцип на Истината и Разума, означава в същото време да се отрече възможността на науката като система от разумно обосновани мисли, които имат право да се смятат за истински верни. Нито натурализъм, нито вяра в положителната наука, а само абсолютен скептицизъм, неверие в нищото, в каквото и да е човешко познание и дори неверие в собственото неверие, усещане за абсолютната безсмисленост на всичко и безпомощно състояние на замаяност от това съзнание – това е единствената „последователна“ позиция, която остава на този, който отрича великото абсолютно, рационално начало в битието.

Така, противно на общоприетите представи, не само че науката не противоречи на религията и вярата в науката не противоречи на вярата в религията, но ситуацията е точно обратното: който отрича религията, поне основната идея на всяка религия – зависимостта на емпиричния свят от някакви висши, рационални и духовни принципи – той, оставайки последователен, трябва да отрече както науката, така и възможността за рационално разбиране на света и усъвършенстване. И обратното: който признава науката и мисли за условията, при които тя е възможна, той логично е принуден да стигне до признаването на основното убеждение на религиозното съзнание за съществуването на висши духовни и разумни корени на битието. Вярата във висш разум (Бог) по дефиниция също е присъща на религията. Така вярата в един висш разум, получена или чрез религиозно чувство, или чрез научни логически умствени конструкции, обединява религията и науката.
5.2. Усещане за непонятността на битието

Има още едно свойство на науката и религията, което ги обединява. Ако и двамата са съгласни, че признават определен висш разум, който разбира битието и действа върху него, то и двамата, от друга страна, са съгласни, че признават дълбока мистерия, непонятна до крайната безкрайност на битието. Това твърдение може да изглежда особено парадоксално и невероятно. Обикновено, напротив, в това отношение се наблюдава фундаментално противопоставяне между науката и религията: науката обяснява всичко, разкрива всичко, свежда го до рационални принципи, религията обгръща обекта си с воал на непонятна мистерия и апелира към сляпата вяра, към послушните подчинение на властта.

Но това традиционно противопоставяне всъщност е фалшиво. Що се отнася до религиозната вяра, всъщност, с цялото признаване на необятността, мистерията, непонятността до края на нейния обект, в същото време тя претендира да бъде същото строго обективно знание като науката; нейната разлика от „рационалните“ науки е само в това, че в нея единственият източник на познание е непосредственият опит, който не може да се изрази в система от понятия така лесно и просто, както в други области на знанието, и че този опит не може да бъде механизиран, не може да получи помощ от никакви устройства, но изисква развитие, така да се каже, на лична зрителна острота – развитие, свързано с цялостното развитие и усъвършенстване на човешкия дух. Следователно е много по-трудно да станеш „учен“ в областта на религиозното знание, отколкото да усвоиш каквото и да е друго знание и затова тук по-голямо значение има авторитетът на светци, които вече са станали такива „учени“. Но основното се крие в обратната страна на въпроса – че науката, подобно на религията, е изпълнена с чувство за мистерия: неразбираемостта на битието, ограниченията на човешкото познание пред лицето на неговия обект.

Основният импулс на научната работа е стремежът на науката към познание, към открития. Истинският, роден учен, създателят на научно познание, спира в дълбоко недоумение пред привидно добре известни и „разбираеми” факти. Там, където обикновеният човек се задоволява с навици, актуални концепции и където от негова гледна точка всичко изглежда просто и очевидно за него, ученият вижда поле за своята дейност. Ученият иска да проникне по-дълбоко в действителността, отколкото е обичайно и отколкото прави обикновеният човек; което означава, че той нека осъзнае скритата, все още недостъпната, бягаща от обикновения поглед дълбочина на битието. Знанието за своето невежество, изразено с думите на Сократ: „Знам само, че нищо не знам“ е началото и трайната основа на научното съзнание. Великият Нютон, проникнал в тайните на устройството и движението на Вселената, казва за себе си: „Не знам как ме познават потомците ми, но на себе си изглеждам като малко момче, което на брега на безбрежен океан, събира отделни черупки, изхвърлени на брега от вълни, докато самият океан и неговите дълбини са все още непонятни за мен. Подобни мисли бяха изразени от почти всички големи учени.

Така религията и науката са обединени от съзнанието за значимостта, пълнотата, дълбочината и необятността на битието; и това съзнание задължително е придружено от известно настроение на учудване и благоговение пред създателите на науката и религиозните дейци. Религията не само не противоречи на науката, не само е съвместима с последната, но е и свързана с нея и изхожда от същия общ за нея дух.

6. Заключение

Можем да споменем и няколко други аргумента в полза на религията. Уместно е това да се направи в заключението, тъй като не е пряко свързано с темата на работата. Факт е, че има няколко много убедителни доказателства за съществуването на Бог. Нека цитираме тези от тях, които имат най-голяма убедителна сила, именно за онези, които на основата на „науката“ отричат ​​религията. Ето ги и доказателствата:

Приемайки причинността като универсален закон на битието, се стига до извода, че трябва да има първопричина за самото битие, тоест за всичко, което съществува. Такава причина, разбира се, може да бъде само свръхсъществуването, което не е обусловено от нищо и съществува вечно (т.е. е „причината” на самото битие). Това свръхсъществуване е Бог.
Устройството на света, както в отделни части, така и като цяло, е поразително със своята хармоничност и закономерност, свидетелстваща за свръхразумността и всемогъществото на силата, която го е създала. Само Бог може да бъде такъв.
Тъй като идеята за Бог като всесъвършено, вечно Същество присъства в човешкото съзнание като негов атрибут и такава идея не би могла да произлезе нито от впечатленията от външния свят (както дълбоко различни от представите за Бог), или в резултат на чисто умствена дейност на човек, неговата психика (особено в същото време всички хора) – следователно, неговият източник принадлежи на самия Бог.

В текста на произведението бяха дадени и други аргументи. Именно това доказателство може да накара учения атеист да повярва, че е заблуден в своя атеизъм. Що се отнася до самата връзка между науката и религията, в рамките на тази работа беше убедително показано, че те не са в конфликт. Първо, защото религията е мироглед, а науката е система от знания и методи за тяхното допълнително получаване. Второ, тъй като религията и науката имат различни предмети на изследване и може само да изглежда, че тези теми се пресичат, но в действителност се оказва, че дори в случаите, когато предметът е един и същ, тогава при всички случаи религията и науката го изучават във връзка с различни явления.

Освен това е доказано, че религията и науката имат много общи неща. Така че, ако се опитате да отговорите накратко на въпроса каква е връзката между религията и науката, тогава отговорът ще бъде следният: „Религията и науката са две различни области на човешката дейност, едната от които отразява мирогледа на част от човечеството, а вторият отразява набор от натрупани знания на човек за реалния свят около него. В същото време знанията, натрупани от религията и науката, не са и не могат да противоречат, тъй като те изучават различни явления с различни методи. Религията не прави човек учен или неграмотен, а от своя страна науката не определя религиозността или нерелигиозността на човека. Има няколко свойства, които обединяват религиозното и научното съзнание, това е вярата във висшия разум и безкрайността на битието. При добра комбинация от обстоятелства един човек може да съчетае истинската ученост с искрената религиозност и в този случай религията и науката, допълвайки се взаимно, правят такъв човек може би най-правилното разбиране на цялостната картина на Вселената.

И въпреки че отговорът на основния въпрос вече е получен, бих искал да направя още няколко коментара. Например фактът, че в рамките на дискусията за връзката между религията и науката, не са напълно обективни, не само учените, които опровергават религиозните знания с помощта на науката, чийто смисъл не разбират напълно. Предубедени са и защитниците на религията, които се опитват да покажат, че цялата наука е някаква недоказана, основана на постулати, приети на вяра, и като цяло, може би, неправилна система от знания. Те посочват, че физиците не знаят много за природата, но науката се развива и това е нейното нормално състояние. Те казват, че може би цялата наука вече е само теория, която правилно описва резултатите от определени явления, но не и самите явления. Те са под поставя под въпрос критериите и методите на науката. Това очевидно са отгласи от онзи спор между религиозни фигури и учени, които не се разбираха помежду си, който се разгоря още през Ренесанса, когато те не толкова искаха да разберат каква е всъщност връзката между религията и науката, а просто искаха да докаже неправилността на възгледите на опонентите по въпросите, по които самите те са невежи.

В същото време такива защитници на религията често чисто логически са много убедителни. Подобни аргументи обаче не говорят в полза на религията, а по-скоро целят да намалят значението на науката. Въпреки че този метод е напълно неподходящ в тази дискусия. В същото време повечето от съвременните твърдо установени научни истини са верни в своя диапазон от явления и никой не ги признава за неверни. Разбира се, учените не трябва да забравят, че научните истини са верни само до известна степен, но истинските учени никога не забравят това. Научните знания помагат на човечеството и постоянно доказват своята истинност. Най-вероятно в бъдеще ще бъдат открити по-широки теории, но дори днешните теории ще останат верни при определени условия. Това означава, че методите и критериите, въз основа на които са разработени тези теории, също са се оказали задоволителни. Разбира се, научните изследвания не винаги следват правилния път, понякога се изграждат неправилни теории и за известно време се считат за верни, но самата наука открива тяхната погрешност и изгражда нови.

По този начин, за човек, който иска обективно да защити позицията на религията пред онези хора, които се опитват да я критикуват от гледна точка на науката, други аргументи, които са представени в голям брой в тази работа, са достатъчни, докато критикува самата наука изобщо не е необходимо. Достатъчно е да се покаже, че никъде в науката никой никога не е доказал или показал несъответствието на нейните заключения с религиозното познание. Най-удобно е да направите това, като обясните какво представлява религията, какъв е нейният смисъл и какво и от какви позиции разглежда.

Например в съответния раздел на тази работа беше анализирано съответствието на религиозните и научните картини на Вселената. В същото време тази последователност се разкрива поради по-правилното обяснение на това, което религията иска да ни каже, а не поради поставянето под съмнение на факта, че Земята се върти около Слънцето, което е известно на науката със сигурност. Освен това едно по-широко и по-правилно обяснение на религиозните истини на хората би било полезно и по друга причина. В края на краищата, факт е, че освен онези хора, които от позицията на науката се опитват да опровергаят религиозните знания, които са разбрали погрешно, има и такива, които, бидейки вярващи, но също така не разбирайки напълно значението на религията , се опитва да отрича и критикува дори основните истини на науката, като по този начин изпада от времето си.

Развитието на съвременната физика показва, че тя вече е тръгнала по пътя на съгласието с религията. Научното разбиране на света и религиозният мироглед се оказват взаимно допълващи се и необходими. Може би в бъдеще ще има синтез на две дълбоки истини – физическа и религиозна – в името на създаването на единна картина на света. Комбинацията от тези истини ще доведе до взаимно обогатяване както на физиката, така и на религията, за което известният натуралист, мислител и общественик Владимир Иванович Вернадски говори: „Растежът на науката неизбежно предизвиква извънредно разширяване на границите на философското и все по-напред. разширяване на дълбоките кътчета на човешкото съзнание. Така физиката и религията, разделени една от друга в продължение на цели векове, се връщат към онова първоначално състояние, когато са били неразделни.

Вашият коментар